Impound

Chia đông từ “impound” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ impound. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to impound

Quá khứ đơn
  • impounded

Quá khứ phân từ
  • impounded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
impound

you
impound

he/she/it
impounds

we
impound

you
impound

they
impound

Thì hiện tại continuous

I
am impounding

you
are impounding

he/she/it
is impounding

we
are impounding

you
are impounding

they
are impounding

Quá khứ đơn

I
impounded

you
impounded

he/she/it
impounded

we
impounded

you
impounded

they
impounded

Quá khứ tiếp diễn

I
was impounding

you
were impounding

he/she/it
was impounding

we
were impounding

you
were impounding

they
were impounding

Hiện tại hoàn thành

I
have impounded

you
have impounded

he/she/it
has impounded

we
have impounded

you
have impounded

they
have impounded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been impounding

you
have been impounding

he/she/it
has been impounding

we
have been impounding

you
have been impounding

they
have been impounding

Quá khứ hoàn thành

I
had impounded

you
had impounded

he/she/it
had impounded

we
had impounded

you
had impounded

they
had impounded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been impounding

you
had been impounding

he/she/it
had been impounding

we
had been impounding

you
had been impounding

they
had been impounding

Tương lại đơn

I
will impound

you
will impound

he/she/it
will impound

we
will impound

you
will impound

they
will impound

Tương lại tiếp diễn

I
will be impounding

you
will be impounding

he/she/it
will be impounding

we
will be impounding

you
will be impounding

they
will be impounding

Tương lại hoàn thành

I
will have impounded

you
will have impounded

he/she/it
will have impounded

we
will have impounded

you
will have impounded

they
will have impounded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been impounding

you
will have been impounding

he/she/it
will have been impounding

we
will have been impounding

you
will have been impounding

they
will have been impounding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.