Import

Chia đông từ “import” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ import. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to import

Quá khứ đơn
  • imported

Quá khứ phân từ
  • imported

Trần thuật

Thì hiện tại

I
import

you
import

he/she/it
imports

we
import

you
import

they
import

Thì hiện tại continuous

I
am importing

you
are importing

he/she/it
is importing

we
are importing

you
are importing

they
are importing

Quá khứ đơn

I
imported

you
imported

he/she/it
imported

we
imported

you
imported

they
imported

Quá khứ tiếp diễn

I
was importing

you
were importing

he/she/it
was importing

we
were importing

you
were importing

they
were importing

Hiện tại hoàn thành

I
have imported

you
have imported

he/she/it
has imported

we
have imported

you
have imported

they
have imported

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been importing

you
have been importing

he/she/it
has been importing

we
have been importing

you
have been importing

they
have been importing

Quá khứ hoàn thành

I
had imported

you
had imported

he/she/it
had imported

we
had imported

you
had imported

they
had imported

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been importing

you
had been importing

he/she/it
had been importing

we
had been importing

you
had been importing

they
had been importing

Tương lại đơn

I
will import

you
will import

he/she/it
will import

we
will import

you
will import

they
will import

Tương lại tiếp diễn

I
will be importing

you
will be importing

he/she/it
will be importing

we
will be importing

you
will be importing

they
will be importing

Tương lại hoàn thành

I
will have imported

you
will have imported

he/she/it
will have imported

we
will have imported

you
will have imported

they
will have imported

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been importing

you
will have been importing

he/she/it
will have been importing

we
will have been importing

you
will have been importing

they
will have been importing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.