Imply

Chia đông từ “imply” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ imply. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to imply

Quá khứ đơn
  • implied

Quá khứ phân từ
  • implied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
imply

you
imply

he/she/it
implies

we
imply

you
imply

they
imply

Thì hiện tại continuous

I
am implying

you
are implying

he/she/it
is implying

we
are implying

you
are implying

they
are implying

Quá khứ đơn

I
implied

you
implied

he/she/it
implied

we
implied

you
implied

they
implied

Quá khứ tiếp diễn

I
was implying

you
were implying

he/she/it
was implying

we
were implying

you
were implying

they
were implying

Hiện tại hoàn thành

I
have implied

you
have implied

he/she/it
has implied

we
have implied

you
have implied

they
have implied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been implying

you
have been implying

he/she/it
has been implying

we
have been implying

you
have been implying

they
have been implying

Quá khứ hoàn thành

I
had implied

you
had implied

he/she/it
had implied

we
had implied

you
had implied

they
had implied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been implying

you
had been implying

he/she/it
had been implying

we
had been implying

you
had been implying

they
had been implying

Tương lại đơn

I
will imply

you
will imply

he/she/it
will imply

we
will imply

you
will imply

they
will imply

Tương lại tiếp diễn

I
will be implying

you
will be implying

he/she/it
will be implying

we
will be implying

you
will be implying

they
will be implying

Tương lại hoàn thành

I
will have implied

you
will have implied

he/she/it
will have implied

we
will have implied

you
will have implied

they
will have implied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been implying

you
will have been implying

he/she/it
will have been implying

we
will have been implying

you
will have been implying

they
will have been implying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.