Illustrate

Chia đông từ “illustrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ illustrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to illustrate

Quá khứ đơn
  • illustrated

Quá khứ phân từ
  • illustrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
illustrate

you
illustrate

he/she/it
illustrates

we
illustrate

you
illustrate

they
illustrate

Thì hiện tại continuous

I
am illustrating

you
are illustrating

he/she/it
is illustrating

we
are illustrating

you
are illustrating

they
are illustrating

Quá khứ đơn

I
illustrated

you
illustrated

he/she/it
illustrated

we
illustrated

you
illustrated

they
illustrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was illustrating

you
were illustrating

he/she/it
was illustrating

we
were illustrating

you
were illustrating

they
were illustrating

Hiện tại hoàn thành

I
have illustrated

you
have illustrated

he/she/it
has illustrated

we
have illustrated

you
have illustrated

they
have illustrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been illustrating

you
have been illustrating

he/she/it
has been illustrating

we
have been illustrating

you
have been illustrating

they
have been illustrating

Quá khứ hoàn thành

I
had illustrated

you
had illustrated

he/she/it
had illustrated

we
had illustrated

you
had illustrated

they
had illustrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been illustrating

you
had been illustrating

he/she/it
had been illustrating

we
had been illustrating

you
had been illustrating

they
had been illustrating

Tương lại đơn

I
will illustrate

you
will illustrate

he/she/it
will illustrate

we
will illustrate

you
will illustrate

they
will illustrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be illustrating

you
will be illustrating

he/she/it
will be illustrating

we
will be illustrating

you
will be illustrating

they
will be illustrating

Tương lại hoàn thành

I
will have illustrated

you
will have illustrated

he/she/it
will have illustrated

we
will have illustrated

you
will have illustrated

they
will have illustrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been illustrating

you
will have been illustrating

he/she/it
will have been illustrating

we
will have been illustrating

you
will have been illustrating

they
will have been illustrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.