Illuminate

Chia đông từ “illuminate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ illuminate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to illuminate

Quá khứ đơn
  • illuminated

Quá khứ phân từ
  • illuminated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
illuminate

you
illuminate

he/she/it
illuminates

we
illuminate

you
illuminate

they
illuminate

Thì hiện tại continuous

I
am illuminating

you
are illuminating

he/she/it
is illuminating

we
are illuminating

you
are illuminating

they
are illuminating

Quá khứ đơn

I
illuminated

you
illuminated

he/she/it
illuminated

we
illuminated

you
illuminated

they
illuminated

Quá khứ tiếp diễn

I
was illuminating

you
were illuminating

he/she/it
was illuminating

we
were illuminating

you
were illuminating

they
were illuminating

Hiện tại hoàn thành

I
have illuminated

you
have illuminated

he/she/it
has illuminated

we
have illuminated

you
have illuminated

they
have illuminated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been illuminating

you
have been illuminating

he/she/it
has been illuminating

we
have been illuminating

you
have been illuminating

they
have been illuminating

Quá khứ hoàn thành

I
had illuminated

you
had illuminated

he/she/it
had illuminated

we
had illuminated

you
had illuminated

they
had illuminated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been illuminating

you
had been illuminating

he/she/it
had been illuminating

we
had been illuminating

you
had been illuminating

they
had been illuminating

Tương lại đơn

I
will illuminate

you
will illuminate

he/she/it
will illuminate

we
will illuminate

you
will illuminate

they
will illuminate

Tương lại tiếp diễn

I
will be illuminating

you
will be illuminating

he/she/it
will be illuminating

we
will be illuminating

you
will be illuminating

they
will be illuminating

Tương lại hoàn thành

I
will have illuminated

you
will have illuminated

he/she/it
will have illuminated

we
will have illuminated

you
will have illuminated

they
will have illuminated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been illuminating

you
will have been illuminating

he/she/it
will have been illuminating

we
will have been illuminating

you
will have been illuminating

they
will have been illuminating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.