Identify

Chia đông từ “identify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ identify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to identify

Quá khứ đơn
  • identified

Quá khứ phân từ
  • identified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
identify

you
identify

he/she/it
identifies

we
identify

you
identify

they
identify

Thì hiện tại continuous

I
am identifying

you
are identifying

he/she/it
is identifying

we
are identifying

you
are identifying

they
are identifying

Quá khứ đơn

I
identified

you
identified

he/she/it
identified

we
identified

you
identified

they
identified

Quá khứ tiếp diễn

I
was identifying

you
were identifying

he/she/it
was identifying

we
were identifying

you
were identifying

they
were identifying

Hiện tại hoàn thành

I
have identified

you
have identified

he/she/it
has identified

we
have identified

you
have identified

they
have identified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been identifying

you
have been identifying

he/she/it
has been identifying

we
have been identifying

you
have been identifying

they
have been identifying

Quá khứ hoàn thành

I
had identified

you
had identified

he/she/it
had identified

we
had identified

you
had identified

they
had identified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been identifying

you
had been identifying

he/she/it
had been identifying

we
had been identifying

you
had been identifying

they
had been identifying

Tương lại đơn

I
will identify

you
will identify

he/she/it
will identify

we
will identify

you
will identify

they
will identify

Tương lại tiếp diễn

I
will be identifying

you
will be identifying

he/she/it
will be identifying

we
will be identifying

you
will be identifying

they
will be identifying

Tương lại hoàn thành

I
will have identified

you
will have identified

he/she/it
will have identified

we
will have identified

you
will have identified

they
will have identified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been identifying

you
will have been identifying

he/she/it
will have been identifying

we
will have been identifying

you
will have been identifying

they
will have been identifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.