Hush

Chia đông từ “hush” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hush. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hush

Quá khứ đơn
  • hushed

Quá khứ phân từ
  • hushed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hush

you
hush

he/she/it
hushes

we
hush

you
hush

they
hush

Thì hiện tại continuous

I
am hushing

you
are hushing

he/she/it
is hushing

we
are hushing

you
are hushing

they
are hushing

Quá khứ đơn

I
hushed

you
hushed

he/she/it
hushed

we
hushed

you
hushed

they
hushed

Quá khứ tiếp diễn

I
was hushing

you
were hushing

he/she/it
was hushing

we
were hushing

you
were hushing

they
were hushing

Hiện tại hoàn thành

I
have hushed

you
have hushed

he/she/it
has hushed

we
have hushed

you
have hushed

they
have hushed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hushing

you
have been hushing

he/she/it
has been hushing

we
have been hushing

you
have been hushing

they
have been hushing

Quá khứ hoàn thành

I
had hushed

you
had hushed

he/she/it
had hushed

we
had hushed

you
had hushed

they
had hushed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hushing

you
had been hushing

he/she/it
had been hushing

we
had been hushing

you
had been hushing

they
had been hushing

Tương lại đơn

I
will hush

you
will hush

he/she/it
will hush

we
will hush

you
will hush

they
will hush

Tương lại tiếp diễn

I
will be hushing

you
will be hushing

he/she/it
will be hushing

we
will be hushing

you
will be hushing

they
will be hushing

Tương lại hoàn thành

I
will have hushed

you
will have hushed

he/she/it
will have hushed

we
will have hushed

you
will have hushed

they
will have hushed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hushing

you
will have been hushing

he/she/it
will have been hushing

we
will have been hushing

you
will have been hushing

they
will have been hushing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.