Hurtle

Chia đông từ “hurtle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hurtle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hurtle

Quá khứ đơn
  • hurtled

Quá khứ phân từ
  • hurtled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hurtle

you
hurtle

he/she/it
hurtles

we
hurtle

you
hurtle

they
hurtle

Thì hiện tại continuous

I
am hurtling

you
are hurtling

he/she/it
is hurtling

we
are hurtling

you
are hurtling

they
are hurtling

Quá khứ đơn

I
hurtled

you
hurtled

he/she/it
hurtled

we
hurtled

you
hurtled

they
hurtled

Quá khứ tiếp diễn

I
was hurtling

you
were hurtling

he/she/it
was hurtling

we
were hurtling

you
were hurtling

they
were hurtling

Hiện tại hoàn thành

I
have hurtled

you
have hurtled

he/she/it
has hurtled

we
have hurtled

you
have hurtled

they
have hurtled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hurtling

you
have been hurtling

he/she/it
has been hurtling

we
have been hurtling

you
have been hurtling

they
have been hurtling

Quá khứ hoàn thành

I
had hurtled

you
had hurtled

he/she/it
had hurtled

we
had hurtled

you
had hurtled

they
had hurtled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hurtling

you
had been hurtling

he/she/it
had been hurtling

we
had been hurtling

you
had been hurtling

they
had been hurtling

Tương lại đơn

I
will hurtle

you
will hurtle

he/she/it
will hurtle

we
will hurtle

you
will hurtle

they
will hurtle

Tương lại tiếp diễn

I
will be hurtling

you
will be hurtling

he/she/it
will be hurtling

we
will be hurtling

you
will be hurtling

they
will be hurtling

Tương lại hoàn thành

I
will have hurtled

you
will have hurtled

he/she/it
will have hurtled

we
will have hurtled

you
will have hurtled

they
will have hurtled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hurtling

you
will have been hurtling

he/she/it
will have been hurtling

we
will have been hurtling

you
will have been hurtling

they
will have been hurtling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.