Humiliate

Chia đông từ “humiliate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ humiliate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to humiliate

Quá khứ đơn
  • humiliated

Quá khứ phân từ
  • humiliated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
humiliate

you
humiliate

he/she/it
humiliates

we
humiliate

you
humiliate

they
humiliate

Thì hiện tại continuous

I
am humiliating

you
are humiliating

he/she/it
is humiliating

we
are humiliating

you
are humiliating

they
are humiliating

Quá khứ đơn

I
humiliated

you
humiliated

he/she/it
humiliated

we
humiliated

you
humiliated

they
humiliated

Quá khứ tiếp diễn

I
was humiliating

you
were humiliating

he/she/it
was humiliating

we
were humiliating

you
were humiliating

they
were humiliating

Hiện tại hoàn thành

I
have humiliated

you
have humiliated

he/she/it
has humiliated

we
have humiliated

you
have humiliated

they
have humiliated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been humiliating

you
have been humiliating

he/she/it
has been humiliating

we
have been humiliating

you
have been humiliating

they
have been humiliating

Quá khứ hoàn thành

I
had humiliated

you
had humiliated

he/she/it
had humiliated

we
had humiliated

you
had humiliated

they
had humiliated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been humiliating

you
had been humiliating

he/she/it
had been humiliating

we
had been humiliating

you
had been humiliating

they
had been humiliating

Tương lại đơn

I
will humiliate

you
will humiliate

he/she/it
will humiliate

we
will humiliate

you
will humiliate

they
will humiliate

Tương lại tiếp diễn

I
will be humiliating

you
will be humiliating

he/she/it
will be humiliating

we
will be humiliating

you
will be humiliating

they
will be humiliating

Tương lại hoàn thành

I
will have humiliated

you
will have humiliated

he/she/it
will have humiliated

we
will have humiliated

you
will have humiliated

they
will have humiliated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been humiliating

you
will have been humiliating

he/she/it
will have been humiliating

we
will have been humiliating

you
will have been humiliating

they
will have been humiliating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.