Hound

Chia đông từ “hound” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hound. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hound

Quá khứ đơn
  • hounded

Quá khứ phân từ
  • hounded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hound

you
hound

he/she/it
hounds

we
hound

you
hound

they
hound

Thì hiện tại continuous

I
am hounding

you
are hounding

he/she/it
is hounding

we
are hounding

you
are hounding

they
are hounding

Quá khứ đơn

I
hounded

you
hounded

he/she/it
hounded

we
hounded

you
hounded

they
hounded

Quá khứ tiếp diễn

I
was hounding

you
were hounding

he/she/it
was hounding

we
were hounding

you
were hounding

they
were hounding

Hiện tại hoàn thành

I
have hounded

you
have hounded

he/she/it
has hounded

we
have hounded

you
have hounded

they
have hounded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hounding

you
have been hounding

he/she/it
has been hounding

we
have been hounding

you
have been hounding

they
have been hounding

Quá khứ hoàn thành

I
had hounded

you
had hounded

he/she/it
had hounded

we
had hounded

you
had hounded

they
had hounded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hounding

you
had been hounding

he/she/it
had been hounding

we
had been hounding

you
had been hounding

they
had been hounding

Tương lại đơn

I
will hound

you
will hound

he/she/it
will hound

we
will hound

you
will hound

they
will hound

Tương lại tiếp diễn

I
will be hounding

you
will be hounding

he/she/it
will be hounding

we
will be hounding

you
will be hounding

they
will be hounding

Tương lại hoàn thành

I
will have hounded

you
will have hounded

he/she/it
will have hounded

we
will have hounded

you
will have hounded

they
will have hounded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hounding

you
will have been hounding

he/she/it
will have been hounding

we
will have been hounding

you
will have been hounding

they
will have been hounding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.