Hospitalize

Chia đông từ “hospitalize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hospitalize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hospitalize

Quá khứ đơn
  • hospitalized

Quá khứ phân từ
  • hospitalized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hospitalize

you
hospitalize

he/she/it
hospitalizes

we
hospitalize

you
hospitalize

they
hospitalize

Thì hiện tại continuous

I
am hospitalizing

you
are hospitalizing

he/she/it
is hospitalizing

we
are hospitalizing

you
are hospitalizing

they
are hospitalizing

Quá khứ đơn

I
hospitalized

you
hospitalized

he/she/it
hospitalized

we
hospitalized

you
hospitalized

they
hospitalized

Quá khứ tiếp diễn

I
was hospitalizing

you
were hospitalizing

he/she/it
was hospitalizing

we
were hospitalizing

you
were hospitalizing

they
were hospitalizing

Hiện tại hoàn thành

I
have hospitalized

you
have hospitalized

he/she/it
has hospitalized

we
have hospitalized

you
have hospitalized

they
have hospitalized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hospitalizing

you
have been hospitalizing

he/she/it
has been hospitalizing

we
have been hospitalizing

you
have been hospitalizing

they
have been hospitalizing

Quá khứ hoàn thành

I
had hospitalized

you
had hospitalized

he/she/it
had hospitalized

we
had hospitalized

you
had hospitalized

they
had hospitalized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hospitalizing

you
had been hospitalizing

he/she/it
had been hospitalizing

we
had been hospitalizing

you
had been hospitalizing

they
had been hospitalizing

Tương lại đơn

I
will hospitalize

you
will hospitalize

he/she/it
will hospitalize

we
will hospitalize

you
will hospitalize

they
will hospitalize

Tương lại tiếp diễn

I
will be hospitalizing

you
will be hospitalizing

he/she/it
will be hospitalizing

we
will be hospitalizing

you
will be hospitalizing

they
will be hospitalizing

Tương lại hoàn thành

I
will have hospitalized

you
will have hospitalized

he/she/it
will have hospitalized

we
will have hospitalized

you
will have hospitalized

they
will have hospitalized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hospitalizing

you
will have been hospitalizing

he/she/it
will have been hospitalizing

we
will have been hospitalizing

you
will have been hospitalizing

they
will have been hospitalizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.