Horrify

Chia đông từ “horrify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ horrify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to horrify

Quá khứ đơn
  • horrified

Quá khứ phân từ
  • horrified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
horrify

you
horrify

he/she/it
horrifies

we
horrify

you
horrify

they
horrify

Thì hiện tại continuous

I
am horrifying

you
are horrifying

he/she/it
is horrifying

we
are horrifying

you
are horrifying

they
are horrifying

Quá khứ đơn

I
horrified

you
horrified

he/she/it
horrified

we
horrified

you
horrified

they
horrified

Quá khứ tiếp diễn

I
was horrifying

you
were horrifying

he/she/it
was horrifying

we
were horrifying

you
were horrifying

they
were horrifying

Hiện tại hoàn thành

I
have horrified

you
have horrified

he/she/it
has horrified

we
have horrified

you
have horrified

they
have horrified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been horrifying

you
have been horrifying

he/she/it
has been horrifying

we
have been horrifying

you
have been horrifying

they
have been horrifying

Quá khứ hoàn thành

I
had horrified

you
had horrified

he/she/it
had horrified

we
had horrified

you
had horrified

they
had horrified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been horrifying

you
had been horrifying

he/she/it
had been horrifying

we
had been horrifying

you
had been horrifying

they
had been horrifying

Tương lại đơn

I
will horrify

you
will horrify

he/she/it
will horrify

we
will horrify

you
will horrify

they
will horrify

Tương lại tiếp diễn

I
will be horrifying

you
will be horrifying

he/she/it
will be horrifying

we
will be horrifying

you
will be horrifying

they
will be horrifying

Tương lại hoàn thành

I
will have horrified

you
will have horrified

he/she/it
will have horrified

we
will have horrified

you
will have horrified

they
will have horrified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been horrifying

you
will have been horrifying

he/she/it
will have been horrifying

we
will have been horrifying

you
will have been horrifying

they
will have been horrifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.