Hope

Chia đông từ “hope” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hope. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hope

Quá khứ đơn
  • hoped

Quá khứ phân từ
  • hoped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hope

you
hope

he/she/it
hopes

we
hope

you
hope

they
hope

Thì hiện tại continuous

I
am hoping

you
are hoping

he/she/it
is hoping

we
are hoping

you
are hoping

they
are hoping

Quá khứ đơn

I
hoped

you
hoped

he/she/it
hoped

we
hoped

you
hoped

they
hoped

Quá khứ tiếp diễn

I
was hoping

you
were hoping

he/she/it
was hoping

we
were hoping

you
were hoping

they
were hoping

Hiện tại hoàn thành

I
have hoped

you
have hoped

he/she/it
has hoped

we
have hoped

you
have hoped

they
have hoped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hoping

you
have been hoping

he/she/it
has been hoping

we
have been hoping

you
have been hoping

they
have been hoping

Quá khứ hoàn thành

I
had hoped

you
had hoped

he/she/it
had hoped

we
had hoped

you
had hoped

they
had hoped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hoping

you
had been hoping

he/she/it
had been hoping

we
had been hoping

you
had been hoping

they
had been hoping

Tương lại đơn

I
will hope

you
will hope

he/she/it
will hope

we
will hope

you
will hope

they
will hope

Tương lại tiếp diễn

I
will be hoping

you
will be hoping

he/she/it
will be hoping

we
will be hoping

you
will be hoping

they
will be hoping

Tương lại hoàn thành

I
will have hoped

you
will have hoped

he/she/it
will have hoped

we
will have hoped

you
will have hoped

they
will have hoped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hoping

you
will have been hoping

he/she/it
will have been hoping

we
will have been hoping

you
will have been hoping

they
will have been hoping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.