Hone

Chia đông từ “hone” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hone. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hone

Quá khứ đơn
  • honed

Quá khứ phân từ
  • honed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hone

you
hone

he/she/it
hones

we
hone

you
hone

they
hone

Thì hiện tại continuous

I
am honing

you
are honing

he/she/it
is honing

we
are honing

you
are honing

they
are honing

Quá khứ đơn

I
honed

you
honed

he/she/it
honed

we
honed

you
honed

they
honed

Quá khứ tiếp diễn

I
was honing

you
were honing

he/she/it
was honing

we
were honing

you
were honing

they
were honing

Hiện tại hoàn thành

I
have honed

you
have honed

he/she/it
has honed

we
have honed

you
have honed

they
have honed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been honing

you
have been honing

he/she/it
has been honing

we
have been honing

you
have been honing

they
have been honing

Quá khứ hoàn thành

I
had honed

you
had honed

he/she/it
had honed

we
had honed

you
had honed

they
had honed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been honing

you
had been honing

he/she/it
had been honing

we
had been honing

you
had been honing

they
had been honing

Tương lại đơn

I
will hone

you
will hone

he/she/it
will hone

we
will hone

you
will hone

they
will hone

Tương lại tiếp diễn

I
will be honing

you
will be honing

he/she/it
will be honing

we
will be honing

you
will be honing

they
will be honing

Tương lại hoàn thành

I
will have honed

you
will have honed

he/she/it
will have honed

we
will have honed

you
will have honed

they
will have honed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been honing

you
will have been honing

he/she/it
will have been honing

we
will have been honing

you
will have been honing

they
will have been honing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.