Hobble

Chia đông từ “hobble” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hobble. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hobble

Quá khứ đơn
  • hobbled

Quá khứ phân từ
  • hobbled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hobble

you
hobble

he/she/it
hobbles

we
hobble

you
hobble

they
hobble

Thì hiện tại continuous

I
am hobbling

you
are hobbling

he/she/it
is hobbling

we
are hobbling

you
are hobbling

they
are hobbling

Quá khứ đơn

I
hobbled

you
hobbled

he/she/it
hobbled

we
hobbled

you
hobbled

they
hobbled

Quá khứ tiếp diễn

I
was hobbling

you
were hobbling

he/she/it
was hobbling

we
were hobbling

you
were hobbling

they
were hobbling

Hiện tại hoàn thành

I
have hobbled

you
have hobbled

he/she/it
has hobbled

we
have hobbled

you
have hobbled

they
have hobbled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hobbling

you
have been hobbling

he/she/it
has been hobbling

we
have been hobbling

you
have been hobbling

they
have been hobbling

Quá khứ hoàn thành

I
had hobbled

you
had hobbled

he/she/it
had hobbled

we
had hobbled

you
had hobbled

they
had hobbled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hobbling

you
had been hobbling

he/she/it
had been hobbling

we
had been hobbling

you
had been hobbling

they
had been hobbling

Tương lại đơn

I
will hobble

you
will hobble

he/she/it
will hobble

we
will hobble

you
will hobble

they
will hobble

Tương lại tiếp diễn

I
will be hobbling

you
will be hobbling

he/she/it
will be hobbling

we
will be hobbling

you
will be hobbling

they
will be hobbling

Tương lại hoàn thành

I
will have hobbled

you
will have hobbled

he/she/it
will have hobbled

we
will have hobbled

you
will have hobbled

they
will have hobbled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hobbling

you
will have been hobbling

he/she/it
will have been hobbling

we
will have been hobbling

you
will have been hobbling

they
will have been hobbling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.