Hinder

Chia đông từ “hinder” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hinder. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hinder

Quá khứ đơn
  • hindered

Quá khứ phân từ
  • hindered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hinder

you
hinder

he/she/it
hinders

we
hinder

you
hinder

they
hinder

Thì hiện tại continuous

I
am hindering

you
are hindering

he/she/it
is hindering

we
are hindering

you
are hindering

they
are hindering

Quá khứ đơn

I
hindered

you
hindered

he/she/it
hindered

we
hindered

you
hindered

they
hindered

Quá khứ tiếp diễn

I
was hindering

you
were hindering

he/she/it
was hindering

we
were hindering

you
were hindering

they
were hindering

Hiện tại hoàn thành

I
have hindered

you
have hindered

he/she/it
has hindered

we
have hindered

you
have hindered

they
have hindered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hindering

you
have been hindering

he/she/it
has been hindering

we
have been hindering

you
have been hindering

they
have been hindering

Quá khứ hoàn thành

I
had hindered

you
had hindered

he/she/it
had hindered

we
had hindered

you
had hindered

they
had hindered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hindering

you
had been hindering

he/she/it
had been hindering

we
had been hindering

you
had been hindering

they
had been hindering

Tương lại đơn

I
will hinder

you
will hinder

he/she/it
will hinder

we
will hinder

you
will hinder

they
will hinder

Tương lại tiếp diễn

I
will be hindering

you
will be hindering

he/she/it
will be hindering

we
will be hindering

you
will be hindering

they
will be hindering

Tương lại hoàn thành

I
will have hindered

you
will have hindered

he/she/it
will have hindered

we
will have hindered

you
will have hindered

they
will have hindered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hindering

you
will have been hindering

he/she/it
will have been hindering

we
will have been hindering

you
will have been hindering

they
will have been hindering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.