Hide

Chia đông từ “hide” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hide. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hide

Quá khứ đơn
  • hid

Quá khứ phân từ
  • hidden

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hide

you
hide

he/she/it
hides

we
hide

you
hide

they
hide

Thì hiện tại continuous

I
am hiding

you
are hiding

he/she/it
is hiding

we
are hiding

you
are hiding

they
are hiding

Quá khứ đơn

I
hid

you
hid

he/she/it
hid

we
hid

you
hid

they
hid

Quá khứ tiếp diễn

I
was hiding

you
were hiding

he/she/it
was hiding

we
were hiding

you
were hiding

they
were hiding

Hiện tại hoàn thành

I
have hidden

you
have hidden

he/she/it
has hidden

we
have hidden

you
have hidden

they
have hidden

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hiding

you
have been hiding

he/she/it
has been hiding

we
have been hiding

you
have been hiding

they
have been hiding

Quá khứ hoàn thành

I
had hidden

you
had hidden

he/she/it
had hidden

we
had hidden

you
had hidden

they
had hidden

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hiding

you
had been hiding

he/she/it
had been hiding

we
had been hiding

you
had been hiding

they
had been hiding

Tương lại đơn

I
will hide

you
will hide

he/she/it
will hide

we
will hide

you
will hide

they
will hide

Tương lại tiếp diễn

I
will be hiding

you
will be hiding

he/she/it
will be hiding

we
will be hiding

you
will be hiding

they
will be hiding

Tương lại hoàn thành

I
will have hidden

you
will have hidden

he/she/it
will have hidden

we
will have hidden

you
will have hidden

they
will have hidden

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hiding

you
will have been hiding

he/she/it
will have been hiding

we
will have been hiding

you
will have been hiding

they
will have been hiding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.