Herald

Chia đông từ “herald” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ herald. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to herald

Quá khứ đơn
  • heralded

Quá khứ phân từ
  • heralded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
herald

you
herald

he/she/it
heralds

we
herald

you
herald

they
herald

Thì hiện tại continuous

I
am heralding

you
are heralding

he/she/it
is heralding

we
are heralding

you
are heralding

they
are heralding

Quá khứ đơn

I
heralded

you
heralded

he/she/it
heralded

we
heralded

you
heralded

they
heralded

Quá khứ tiếp diễn

I
was heralding

you
were heralding

he/she/it
was heralding

we
were heralding

you
were heralding

they
were heralding

Hiện tại hoàn thành

I
have heralded

you
have heralded

he/she/it
has heralded

we
have heralded

you
have heralded

they
have heralded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been heralding

you
have been heralding

he/she/it
has been heralding

we
have been heralding

you
have been heralding

they
have been heralding

Quá khứ hoàn thành

I
had heralded

you
had heralded

he/she/it
had heralded

we
had heralded

you
had heralded

they
had heralded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been heralding

you
had been heralding

he/she/it
had been heralding

we
had been heralding

you
had been heralding

they
had been heralding

Tương lại đơn

I
will herald

you
will herald

he/she/it
will herald

we
will herald

you
will herald

they
will herald

Tương lại tiếp diễn

I
will be heralding

you
will be heralding

he/she/it
will be heralding

we
will be heralding

you
will be heralding

they
will be heralding

Tương lại hoàn thành

I
will have heralded

you
will have heralded

he/she/it
will have heralded

we
will have heralded

you
will have heralded

they
will have heralded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been heralding

you
will have been heralding

he/she/it
will have been heralding

we
will have been heralding

you
will have been heralding

they
will have been heralding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.