Heed

Chia đông từ “heed” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ heed. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to heed

Quá khứ đơn
  • heeded

Quá khứ phân từ
  • heeded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
heed

you
heed

he/she/it
heeds

we
heed

you
heed

they
heed

Thì hiện tại continuous

I
am heeding

you
are heeding

he/she/it
is heeding

we
are heeding

you
are heeding

they
are heeding

Quá khứ đơn

I
heeded

you
heeded

he/she/it
heeded

we
heeded

you
heeded

they
heeded

Quá khứ tiếp diễn

I
was heeding

you
were heeding

he/she/it
was heeding

we
were heeding

you
were heeding

they
were heeding

Hiện tại hoàn thành

I
have heeded

you
have heeded

he/she/it
has heeded

we
have heeded

you
have heeded

they
have heeded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been heeding

you
have been heeding

he/she/it
has been heeding

we
have been heeding

you
have been heeding

they
have been heeding

Quá khứ hoàn thành

I
had heeded

you
had heeded

he/she/it
had heeded

we
had heeded

you
had heeded

they
had heeded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been heeding

you
had been heeding

he/she/it
had been heeding

we
had been heeding

you
had been heeding

they
had been heeding

Tương lại đơn

I
will heed

you
will heed

he/she/it
will heed

we
will heed

you
will heed

they
will heed

Tương lại tiếp diễn

I
will be heeding

you
will be heeding

he/she/it
will be heeding

we
will be heeding

you
will be heeding

they
will be heeding

Tương lại hoàn thành

I
will have heeded

you
will have heeded

he/she/it
will have heeded

we
will have heeded

you
will have heeded

they
will have heeded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been heeding

you
will have been heeding

he/she/it
will have been heeding

we
will have been heeding

you
will have been heeding

they
will have been heeding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.