Haul

Chia đông từ “haul” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ haul. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to haul

Quá khứ đơn
  • hauled

Quá khứ phân từ
  • hauled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
haul

you
haul

he/she/it
hauls

we
haul

you
haul

they
haul

Thì hiện tại continuous

I
am hauling

you
are hauling

he/she/it
is hauling

we
are hauling

you
are hauling

they
are hauling

Quá khứ đơn

I
hauled

you
hauled

he/she/it
hauled

we
hauled

you
hauled

they
hauled

Quá khứ tiếp diễn

I
was hauling

you
were hauling

he/she/it
was hauling

we
were hauling

you
were hauling

they
were hauling

Hiện tại hoàn thành

I
have hauled

you
have hauled

he/she/it
has hauled

we
have hauled

you
have hauled

they
have hauled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hauling

you
have been hauling

he/she/it
has been hauling

we
have been hauling

you
have been hauling

they
have been hauling

Quá khứ hoàn thành

I
had hauled

you
had hauled

he/she/it
had hauled

we
had hauled

you
had hauled

they
had hauled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hauling

you
had been hauling

he/she/it
had been hauling

we
had been hauling

you
had been hauling

they
had been hauling

Tương lại đơn

I
will haul

you
will haul

he/she/it
will haul

we
will haul

you
will haul

they
will haul

Tương lại tiếp diễn

I
will be hauling

you
will be hauling

he/she/it
will be hauling

we
will be hauling

you
will be hauling

they
will be hauling

Tương lại hoàn thành

I
will have hauled

you
will have hauled

he/she/it
will have hauled

we
will have hauled

you
will have hauled

they
will have hauled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hauling

you
will have been hauling

he/she/it
will have been hauling

we
will have been hauling

you
will have been hauling

they
will have been hauling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.