Hate

Chia đông từ “hate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hate

Quá khứ đơn
  • hated

Quá khứ phân từ
  • hated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hate

you
hate

he/she/it
hates

we
hate

you
hate

they
hate

Thì hiện tại continuous

I
am hating

you
are hating

he/she/it
is hating

we
are hating

you
are hating

they
are hating

Quá khứ đơn

I
hated

you
hated

he/she/it
hated

we
hated

you
hated

they
hated

Quá khứ tiếp diễn

I
was hating

you
were hating

he/she/it
was hating

we
were hating

you
were hating

they
were hating

Hiện tại hoàn thành

I
have hated

you
have hated

he/she/it
has hated

we
have hated

you
have hated

they
have hated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hating

you
have been hating

he/she/it
has been hating

we
have been hating

you
have been hating

they
have been hating

Quá khứ hoàn thành

I
had hated

you
had hated

he/she/it
had hated

we
had hated

you
had hated

they
had hated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hating

you
had been hating

he/she/it
had been hating

we
had been hating

you
had been hating

they
had been hating

Tương lại đơn

I
will hate

you
will hate

he/she/it
will hate

we
will hate

you
will hate

they
will hate

Tương lại tiếp diễn

I
will be hating

you
will be hating

he/she/it
will be hating

we
will be hating

you
will be hating

they
will be hating

Tương lại hoàn thành

I
will have hated

you
will have hated

he/she/it
will have hated

we
will have hated

you
will have hated

they
will have hated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hating

you
will have been hating

he/she/it
will have been hating

we
will have been hating

you
will have been hating

they
will have been hating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.