Hatch

Chia đông từ “hatch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hatch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hatch

Quá khứ đơn
  • hatched

Quá khứ phân từ
  • hatched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hatch

you
hatch

he/she/it
hatches

we
hatch

you
hatch

they
hatch

Thì hiện tại continuous

I
am hatching

you
are hatching

he/she/it
is hatching

we
are hatching

you
are hatching

they
are hatching

Quá khứ đơn

I
hatched

you
hatched

he/she/it
hatched

we
hatched

you
hatched

they
hatched

Quá khứ tiếp diễn

I
was hatching

you
were hatching

he/she/it
was hatching

we
were hatching

you
were hatching

they
were hatching

Hiện tại hoàn thành

I
have hatched

you
have hatched

he/she/it
has hatched

we
have hatched

you
have hatched

they
have hatched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hatching

you
have been hatching

he/she/it
has been hatching

we
have been hatching

you
have been hatching

they
have been hatching

Quá khứ hoàn thành

I
had hatched

you
had hatched

he/she/it
had hatched

we
had hatched

you
had hatched

they
had hatched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hatching

you
had been hatching

he/she/it
had been hatching

we
had been hatching

you
had been hatching

they
had been hatching

Tương lại đơn

I
will hatch

you
will hatch

he/she/it
will hatch

we
will hatch

you
will hatch

they
will hatch

Tương lại tiếp diễn

I
will be hatching

you
will be hatching

he/she/it
will be hatching

we
will be hatching

you
will be hatching

they
will be hatching

Tương lại hoàn thành

I
will have hatched

you
will have hatched

he/she/it
will have hatched

we
will have hatched

you
will have hatched

they
will have hatched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hatching

you
will have been hatching

he/she/it
will have been hatching

we
will have been hatching

you
will have been hatching

they
will have been hatching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.