Harvest

Chia đông từ “harvest” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ harvest. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to harvest

Quá khứ đơn
  • harvested

Quá khứ phân từ
  • harvested

Trần thuật

Thì hiện tại

I
harvest

you
harvest

he/she/it
harvests

we
harvest

you
harvest

they
harvest

Thì hiện tại continuous

I
am harvesting

you
are harvesting

he/she/it
is harvesting

we
are harvesting

you
are harvesting

they
are harvesting

Quá khứ đơn

I
harvested

you
harvested

he/she/it
harvested

we
harvested

you
harvested

they
harvested

Quá khứ tiếp diễn

I
was harvesting

you
were harvesting

he/she/it
was harvesting

we
were harvesting

you
were harvesting

they
were harvesting

Hiện tại hoàn thành

I
have harvested

you
have harvested

he/she/it
has harvested

we
have harvested

you
have harvested

they
have harvested

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been harvesting

you
have been harvesting

he/she/it
has been harvesting

we
have been harvesting

you
have been harvesting

they
have been harvesting

Quá khứ hoàn thành

I
had harvested

you
had harvested

he/she/it
had harvested

we
had harvested

you
had harvested

they
had harvested

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been harvesting

you
had been harvesting

he/she/it
had been harvesting

we
had been harvesting

you
had been harvesting

they
had been harvesting

Tương lại đơn

I
will harvest

you
will harvest

he/she/it
will harvest

we
will harvest

you
will harvest

they
will harvest

Tương lại tiếp diễn

I
will be harvesting

you
will be harvesting

he/she/it
will be harvesting

we
will be harvesting

you
will be harvesting

they
will be harvesting

Tương lại hoàn thành

I
will have harvested

you
will have harvested

he/she/it
will have harvested

we
will have harvested

you
will have harvested

they
will have harvested

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been harvesting

you
will have been harvesting

he/she/it
will have been harvesting

we
will have been harvesting

you
will have been harvesting

they
will have been harvesting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.