Hand

Chia đông từ “hand” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hand. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hand

Quá khứ đơn
  • handed

Quá khứ phân từ
  • handed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hand

you
hand

he/she/it
hands

we
hand

you
hand

they
hand

Thì hiện tại continuous

I
am handing

you
are handing

he/she/it
is handing

we
are handing

you
are handing

they
are handing

Quá khứ đơn

I
handed

you
handed

he/she/it
handed

we
handed

you
handed

they
handed

Quá khứ tiếp diễn

I
was handing

you
were handing

he/she/it
was handing

we
were handing

you
were handing

they
were handing

Hiện tại hoàn thành

I
have handed

you
have handed

he/she/it
has handed

we
have handed

you
have handed

they
have handed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been handing

you
have been handing

he/she/it
has been handing

we
have been handing

you
have been handing

they
have been handing

Quá khứ hoàn thành

I
had handed

you
had handed

he/she/it
had handed

we
had handed

you
had handed

they
had handed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been handing

you
had been handing

he/she/it
had been handing

we
had been handing

you
had been handing

they
had been handing

Tương lại đơn

I
will hand

you
will hand

he/she/it
will hand

we
will hand

you
will hand

they
will hand

Tương lại tiếp diễn

I
will be handing

you
will be handing

he/she/it
will be handing

we
will be handing

you
will be handing

they
will be handing

Tương lại hoàn thành

I
will have handed

you
will have handed

he/she/it
will have handed

we
will have handed

you
will have handed

they
will have handed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been handing

you
will have been handing

he/she/it
will have been handing

we
will have been handing

you
will have been handing

they
will have been handing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.