Hamper

Chia đông từ “hamper” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hamper. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hamper

Quá khứ đơn
  • hampered

Quá khứ phân từ
  • hampered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hamper

you
hamper

he/she/it
hampers

we
hamper

you
hamper

they
hamper

Thì hiện tại continuous

I
am hampering

you
are hampering

he/she/it
is hampering

we
are hampering

you
are hampering

they
are hampering

Quá khứ đơn

I
hampered

you
hampered

he/she/it
hampered

we
hampered

you
hampered

they
hampered

Quá khứ tiếp diễn

I
was hampering

you
were hampering

he/she/it
was hampering

we
were hampering

you
were hampering

they
were hampering

Hiện tại hoàn thành

I
have hampered

you
have hampered

he/she/it
has hampered

we
have hampered

you
have hampered

they
have hampered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hampering

you
have been hampering

he/she/it
has been hampering

we
have been hampering

you
have been hampering

they
have been hampering

Quá khứ hoàn thành

I
had hampered

you
had hampered

he/she/it
had hampered

we
had hampered

you
had hampered

they
had hampered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hampering

you
had been hampering

he/she/it
had been hampering

we
had been hampering

you
had been hampering

they
had been hampering

Tương lại đơn

I
will hamper

you
will hamper

he/she/it
will hamper

we
will hamper

you
will hamper

they
will hamper

Tương lại tiếp diễn

I
will be hampering

you
will be hampering

he/she/it
will be hampering

we
will be hampering

you
will be hampering

they
will be hampering

Tương lại hoàn thành

I
will have hampered

you
will have hampered

he/she/it
will have hampered

we
will have hampered

you
will have hampered

they
will have hampered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hampering

you
will have been hampering

he/she/it
will have been hampering

we
will have been hampering

you
will have been hampering

they
will have been hampering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.