Hammer

Chia đông từ “hammer” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hammer. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hammer

Quá khứ đơn
  • hammered

Quá khứ phân từ
  • hammered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hammer

you
hammer

he/she/it
hammers

we
hammer

you
hammer

they
hammer

Thì hiện tại continuous

I
am hammering

you
are hammering

he/she/it
is hammering

we
are hammering

you
are hammering

they
are hammering

Quá khứ đơn

I
hammered

you
hammered

he/she/it
hammered

we
hammered

you
hammered

they
hammered

Quá khứ tiếp diễn

I
was hammering

you
were hammering

he/she/it
was hammering

we
were hammering

you
were hammering

they
were hammering

Hiện tại hoàn thành

I
have hammered

you
have hammered

he/she/it
has hammered

we
have hammered

you
have hammered

they
have hammered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hammering

you
have been hammering

he/she/it
has been hammering

we
have been hammering

you
have been hammering

they
have been hammering

Quá khứ hoàn thành

I
had hammered

you
had hammered

he/she/it
had hammered

we
had hammered

you
had hammered

they
had hammered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hammering

you
had been hammering

he/she/it
had been hammering

we
had been hammering

you
had been hammering

they
had been hammering

Tương lại đơn

I
will hammer

you
will hammer

he/she/it
will hammer

we
will hammer

you
will hammer

they
will hammer

Tương lại tiếp diễn

I
will be hammering

you
will be hammering

he/she/it
will be hammering

we
will be hammering

you
will be hammering

they
will be hammering

Tương lại hoàn thành

I
will have hammered

you
will have hammered

he/she/it
will have hammered

we
will have hammered

you
will have hammered

they
will have hammered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hammering

you
will have been hammering

he/she/it
will have been hammering

we
will have been hammering

you
will have been hammering

they
will have been hammering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.