Halt

Chia đông từ “halt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ halt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to halt

Quá khứ đơn
  • halted

Quá khứ phân từ
  • halted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
halt

you
halt

he/she/it
halts

we
halt

you
halt

they
halt

Thì hiện tại continuous

I
am halting

you
are halting

he/she/it
is halting

we
are halting

you
are halting

they
are halting

Quá khứ đơn

I
halted

you
halted

he/she/it
halted

we
halted

you
halted

they
halted

Quá khứ tiếp diễn

I
was halting

you
were halting

he/she/it
was halting

we
were halting

you
were halting

they
were halting

Hiện tại hoàn thành

I
have halted

you
have halted

he/she/it
has halted

we
have halted

you
have halted

they
have halted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been halting

you
have been halting

he/she/it
has been halting

we
have been halting

you
have been halting

they
have been halting

Quá khứ hoàn thành

I
had halted

you
had halted

he/she/it
had halted

we
had halted

you
had halted

they
had halted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been halting

you
had been halting

he/she/it
had been halting

we
had been halting

you
had been halting

they
had been halting

Tương lại đơn

I
will halt

you
will halt

he/she/it
will halt

we
will halt

you
will halt

they
will halt

Tương lại tiếp diễn

I
will be halting

you
will be halting

he/she/it
will be halting

we
will be halting

you
will be halting

they
will be halting

Tương lại hoàn thành

I
will have halted

you
will have halted

he/she/it
will have halted

we
will have halted

you
will have halted

they
will have halted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been halting

you
will have been halting

he/she/it
will have been halting

we
will have been halting

you
will have been halting

they
will have been halting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.