Grunt

Chia đông từ “grunt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grunt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grunt

Quá khứ đơn
  • grunted

Quá khứ phân từ
  • grunted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grunt

you
grunt

he/she/it
grunts

we
grunt

you
grunt

they
grunt

Thì hiện tại continuous

I
am grunting

you
are grunting

he/she/it
is grunting

we
are grunting

you
are grunting

they
are grunting

Quá khứ đơn

I
grunted

you
grunted

he/she/it
grunted

we
grunted

you
grunted

they
grunted

Quá khứ tiếp diễn

I
was grunting

you
were grunting

he/she/it
was grunting

we
were grunting

you
were grunting

they
were grunting

Hiện tại hoàn thành

I
have grunted

you
have grunted

he/she/it
has grunted

we
have grunted

you
have grunted

they
have grunted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grunting

you
have been grunting

he/she/it
has been grunting

we
have been grunting

you
have been grunting

they
have been grunting

Quá khứ hoàn thành

I
had grunted

you
had grunted

he/she/it
had grunted

we
had grunted

you
had grunted

they
had grunted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grunting

you
had been grunting

he/she/it
had been grunting

we
had been grunting

you
had been grunting

they
had been grunting

Tương lại đơn

I
will grunt

you
will grunt

he/she/it
will grunt

we
will grunt

you
will grunt

they
will grunt

Tương lại tiếp diễn

I
will be grunting

you
will be grunting

he/she/it
will be grunting

we
will be grunting

you
will be grunting

they
will be grunting

Tương lại hoàn thành

I
will have grunted

you
will have grunted

he/she/it
will have grunted

we
will have grunted

you
will have grunted

they
will have grunted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grunting

you
will have been grunting

he/she/it
will have been grunting

we
will have been grunting

you
will have been grunting

they
will have been grunting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.