Growl

Chia đông từ “growl” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ growl. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to growl

Quá khứ đơn
  • growled

Quá khứ phân từ
  • growled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
growl

you
growl

he/she/it
growls

we
growl

you
growl

they
growl

Thì hiện tại continuous

I
am growling

you
are growling

he/she/it
is growling

we
are growling

you
are growling

they
are growling

Quá khứ đơn

I
growled

you
growled

he/she/it
growled

we
growled

you
growled

they
growled

Quá khứ tiếp diễn

I
was growling

you
were growling

he/she/it
was growling

we
were growling

you
were growling

they
were growling

Hiện tại hoàn thành

I
have growled

you
have growled

he/she/it
has growled

we
have growled

you
have growled

they
have growled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been growling

you
have been growling

he/she/it
has been growling

we
have been growling

you
have been growling

they
have been growling

Quá khứ hoàn thành

I
had growled

you
had growled

he/she/it
had growled

we
had growled

you
had growled

they
had growled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been growling

you
had been growling

he/she/it
had been growling

we
had been growling

you
had been growling

they
had been growling

Tương lại đơn

I
will growl

you
will growl

he/she/it
will growl

we
will growl

you
will growl

they
will growl

Tương lại tiếp diễn

I
will be growling

you
will be growling

he/she/it
will be growling

we
will be growling

you
will be growling

they
will be growling

Tương lại hoàn thành

I
will have growled

you
will have growled

he/she/it
will have growled

we
will have growled

you
will have growled

they
will have growled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been growling

you
will have been growling

he/she/it
will have been growling

we
will have been growling

you
will have been growling

they
will have been growling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.