Ground

Chia đông từ “ground” – Chia động từ tiếng Anh

Did you mean: grind

Dưới đây là cách chia của động từ ground. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ground

Quá khứ đơn
  • grounded

Quá khứ phân từ
  • grounded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ground

you
ground

he/she/it
grounds

we
ground

you
ground

they
ground

Thì hiện tại continuous

I
am grounding

you
are grounding

he/she/it
is grounding

we
are grounding

you
are grounding

they
are grounding

Quá khứ đơn

I
grounded

you
grounded

he/she/it
grounded

we
grounded

you
grounded

they
grounded

Quá khứ tiếp diễn

I
was grounding

you
were grounding

he/she/it
was grounding

we
were grounding

you
were grounding

they
were grounding

Hiện tại hoàn thành

I
have grounded

you
have grounded

he/she/it
has grounded

we
have grounded

you
have grounded

they
have grounded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grounding

you
have been grounding

he/she/it
has been grounding

we
have been grounding

you
have been grounding

they
have been grounding

Quá khứ hoàn thành

I
had grounded

you
had grounded

he/she/it
had grounded

we
had grounded

you
had grounded

they
had grounded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grounding

you
had been grounding

he/she/it
had been grounding

we
had been grounding

you
had been grounding

they
had been grounding

Tương lại đơn

I
will ground

you
will ground

he/she/it
will ground

we
will ground

you
will ground

they
will ground

Tương lại tiếp diễn

I
will be grounding

you
will be grounding

he/she/it
will be grounding

we
will be grounding

you
will be grounding

they
will be grounding

Tương lại hoàn thành

I
will have grounded

you
will have grounded

he/she/it
will have grounded

we
will have grounded

you
will have grounded

they
will have grounded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grounding

you
will have been grounding

he/she/it
will have been grounding

we
will have been grounding

you
will have been grounding

they
will have been grounding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.