Grind

Chia đông từ “grind” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grind. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grind

Quá khứ đơn
  • ground

Quá khứ phân từ
  • ground

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grind

you
grind

he/she/it
grinds

we
grind

you
grind

they
grind

Thì hiện tại continuous

I
am grinding

you
are grinding

he/she/it
is grinding

we
are grinding

you
are grinding

they
are grinding

Quá khứ đơn

I
ground

you
ground

he/she/it
ground

we
ground

you
ground

they
ground

Quá khứ tiếp diễn

I
was grinding

you
were grinding

he/she/it
was grinding

we
were grinding

you
were grinding

they
were grinding

Hiện tại hoàn thành

I
have ground

you
have ground

he/she/it
has ground

we
have ground

you
have ground

they
have ground

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grinding

you
have been grinding

he/she/it
has been grinding

we
have been grinding

you
have been grinding

they
have been grinding

Quá khứ hoàn thành

I
had ground

you
had ground

he/she/it
had ground

we
had ground

you
had ground

they
had ground

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grinding

you
had been grinding

he/she/it
had been grinding

we
had been grinding

you
had been grinding

they
had been grinding

Tương lại đơn

I
will grind

you
will grind

he/she/it
will grind

we
will grind

you
will grind

they
will grind

Tương lại tiếp diễn

I
will be grinding

you
will be grinding

he/she/it
will be grinding

we
will be grinding

you
will be grinding

they
will be grinding

Tương lại hoàn thành

I
will have ground

you
will have ground

he/she/it
will have ground

we
will have ground

you
will have ground

they
will have ground

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grinding

you
will have been grinding

he/she/it
will have been grinding

we
will have been grinding

you
will have been grinding

they
will have been grinding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.