Greet

Chia đông từ “greet” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ greet. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to greet

Quá khứ đơn
  • greeted

Quá khứ phân từ
  • greeted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
greet

you
greet

he/she/it
greets

we
greet

you
greet

they
greet

Thì hiện tại continuous

I
am greeting

you
are greeting

he/she/it
is greeting

we
are greeting

you
are greeting

they
are greeting

Quá khứ đơn

I
greeted

you
greeted

he/she/it
greeted

we
greeted

you
greeted

they
greeted

Quá khứ tiếp diễn

I
was greeting

you
were greeting

he/she/it
was greeting

we
were greeting

you
were greeting

they
were greeting

Hiện tại hoàn thành

I
have greeted

you
have greeted

he/she/it
has greeted

we
have greeted

you
have greeted

they
have greeted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been greeting

you
have been greeting

he/she/it
has been greeting

we
have been greeting

you
have been greeting

they
have been greeting

Quá khứ hoàn thành

I
had greeted

you
had greeted

he/she/it
had greeted

we
had greeted

you
had greeted

they
had greeted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been greeting

you
had been greeting

he/she/it
had been greeting

we
had been greeting

you
had been greeting

they
had been greeting

Tương lại đơn

I
will greet

you
will greet

he/she/it
will greet

we
will greet

you
will greet

they
will greet

Tương lại tiếp diễn

I
will be greeting

you
will be greeting

he/she/it
will be greeting

we
will be greeting

you
will be greeting

they
will be greeting

Tương lại hoàn thành

I
will have greeted

you
will have greeted

he/she/it
will have greeted

we
will have greeted

you
will have greeted

they
will have greeted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been greeting

you
will have been greeting

he/she/it
will have been greeting

we
will have been greeting

you
will have been greeting

they
will have been greeting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.