Grate

Chia đông từ “grate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grate

Quá khứ đơn
  • grated

Quá khứ phân từ
  • grated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grate

you
grate

he/she/it
grates

we
grate

you
grate

they
grate

Thì hiện tại continuous

I
am grating

you
are grating

he/she/it
is grating

we
are grating

you
are grating

they
are grating

Quá khứ đơn

I
grated

you
grated

he/she/it
grated

we
grated

you
grated

they
grated

Quá khứ tiếp diễn

I
was grating

you
were grating

he/she/it
was grating

we
were grating

you
were grating

they
were grating

Hiện tại hoàn thành

I
have grated

you
have grated

he/she/it
has grated

we
have grated

you
have grated

they
have grated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grating

you
have been grating

he/she/it
has been grating

we
have been grating

you
have been grating

they
have been grating

Quá khứ hoàn thành

I
had grated

you
had grated

he/she/it
had grated

we
had grated

you
had grated

they
had grated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grating

you
had been grating

he/she/it
had been grating

we
had been grating

you
had been grating

they
had been grating

Tương lại đơn

I
will grate

you
will grate

he/she/it
will grate

we
will grate

you
will grate

they
will grate

Tương lại tiếp diễn

I
will be grating

you
will be grating

he/she/it
will be grating

we
will be grating

you
will be grating

they
will be grating

Tương lại hoàn thành

I
will have grated

you
will have grated

he/she/it
will have grated

we
will have grated

you
will have grated

they
will have grated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grating

you
will have been grating

he/she/it
will have been grating

we
will have been grating

you
will have been grating

they
will have been grating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.