Grade

Chia đông từ “grade” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grade. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grade

Quá khứ đơn
  • graded

Quá khứ phân từ
  • graded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grade

you
grade

he/she/it
grades

we
grade

you
grade

they
grade

Thì hiện tại continuous

I
am grading

you
are grading

he/she/it
is grading

we
are grading

you
are grading

they
are grading

Quá khứ đơn

I
graded

you
graded

he/she/it
graded

we
graded

you
graded

they
graded

Quá khứ tiếp diễn

I
was grading

you
were grading

he/she/it
was grading

we
were grading

you
were grading

they
were grading

Hiện tại hoàn thành

I
have graded

you
have graded

he/she/it
has graded

we
have graded

you
have graded

they
have graded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grading

you
have been grading

he/she/it
has been grading

we
have been grading

you
have been grading

they
have been grading

Quá khứ hoàn thành

I
had graded

you
had graded

he/she/it
had graded

we
had graded

you
had graded

they
had graded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grading

you
had been grading

he/she/it
had been grading

we
had been grading

you
had been grading

they
had been grading

Tương lại đơn

I
will grade

you
will grade

he/she/it
will grade

we
will grade

you
will grade

they
will grade

Tương lại tiếp diễn

I
will be grading

you
will be grading

he/she/it
will be grading

we
will be grading

you
will be grading

they
will be grading

Tương lại hoàn thành

I
will have graded

you
will have graded

he/she/it
will have graded

we
will have graded

you
will have graded

they
will have graded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grading

you
will have been grading

he/she/it
will have been grading

we
will have been grading

you
will have been grading

they
will have been grading

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.