Glisten

Chia đông từ “glisten” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ glisten. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to glisten

Quá khứ đơn
  • glistened

Quá khứ phân từ
  • glistened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
glisten

you
glisten

he/she/it
glistens

we
glisten

you
glisten

they
glisten

Thì hiện tại continuous

I
am glistening

you
are glistening

he/she/it
is glistening

we
are glistening

you
are glistening

they
are glistening

Quá khứ đơn

I
glistened

you
glistened

he/she/it
glistened

we
glistened

you
glistened

they
glistened

Quá khứ tiếp diễn

I
was glistening

you
were glistening

he/she/it
was glistening

we
were glistening

you
were glistening

they
were glistening

Hiện tại hoàn thành

I
have glistened

you
have glistened

he/she/it
has glistened

we
have glistened

you
have glistened

they
have glistened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been glistening

you
have been glistening

he/she/it
has been glistening

we
have been glistening

you
have been glistening

they
have been glistening

Quá khứ hoàn thành

I
had glistened

you
had glistened

he/she/it
had glistened

we
had glistened

you
had glistened

they
had glistened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been glistening

you
had been glistening

he/she/it
had been glistening

we
had been glistening

you
had been glistening

they
had been glistening

Tương lại đơn

I
will glisten

you
will glisten

he/she/it
will glisten

we
will glisten

you
will glisten

they
will glisten

Tương lại tiếp diễn

I
will be glistening

you
will be glistening

he/she/it
will be glistening

we
will be glistening

you
will be glistening

they
will be glistening

Tương lại hoàn thành

I
will have glistened

you
will have glistened

he/she/it
will have glistened

we
will have glistened

you
will have glistened

they
will have glistened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been glistening

you
will have been glistening

he/she/it
will have been glistening

we
will have been glistening

you
will have been glistening

they
will have been glistening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.