Garnish

Chia đông từ “garnish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ garnish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to garnish

Quá khứ đơn
  • garnished

Quá khứ phân từ
  • garnished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
garnish

you
garnish

he/she/it
garnishes

we
garnish

you
garnish

they
garnish

Thì hiện tại continuous

I
am garnishing

you
are garnishing

he/she/it
is garnishing

we
are garnishing

you
are garnishing

they
are garnishing

Quá khứ đơn

I
garnished

you
garnished

he/she/it
garnished

we
garnished

you
garnished

they
garnished

Quá khứ tiếp diễn

I
was garnishing

you
were garnishing

he/she/it
was garnishing

we
were garnishing

you
were garnishing

they
were garnishing

Hiện tại hoàn thành

I
have garnished

you
have garnished

he/she/it
has garnished

we
have garnished

you
have garnished

they
have garnished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been garnishing

you
have been garnishing

he/she/it
has been garnishing

we
have been garnishing

you
have been garnishing

they
have been garnishing

Quá khứ hoàn thành

I
had garnished

you
had garnished

he/she/it
had garnished

we
had garnished

you
had garnished

they
had garnished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been garnishing

you
had been garnishing

he/she/it
had been garnishing

we
had been garnishing

you
had been garnishing

they
had been garnishing

Tương lại đơn

I
will garnish

you
will garnish

he/she/it
will garnish

we
will garnish

you
will garnish

they
will garnish

Tương lại tiếp diễn

I
will be garnishing

you
will be garnishing

he/she/it
will be garnishing

we
will be garnishing

you
will be garnishing

they
will be garnishing

Tương lại hoàn thành

I
will have garnished

you
will have garnished

he/she/it
will have garnished

we
will have garnished

you
will have garnished

they
will have garnished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been garnishing

you
will have been garnishing

he/she/it
will have been garnishing

we
will have been garnishing

you
will have been garnishing

they
will have been garnishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.