Frustrate

Chia đông từ “frustrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ frustrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to frustrate

Quá khứ đơn
  • frustrated

Quá khứ phân từ
  • frustrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
frustrate

you
frustrate

he/she/it
frustrates

we
frustrate

you
frustrate

they
frustrate

Thì hiện tại continuous

I
am frustrating

you
are frustrating

he/she/it
is frustrating

we
are frustrating

you
are frustrating

they
are frustrating

Quá khứ đơn

I
frustrated

you
frustrated

he/she/it
frustrated

we
frustrated

you
frustrated

they
frustrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was frustrating

you
were frustrating

he/she/it
was frustrating

we
were frustrating

you
were frustrating

they
were frustrating

Hiện tại hoàn thành

I
have frustrated

you
have frustrated

he/she/it
has frustrated

we
have frustrated

you
have frustrated

they
have frustrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been frustrating

you
have been frustrating

he/she/it
has been frustrating

we
have been frustrating

you
have been frustrating

they
have been frustrating

Quá khứ hoàn thành

I
had frustrated

you
had frustrated

he/she/it
had frustrated

we
had frustrated

you
had frustrated

they
had frustrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been frustrating

you
had been frustrating

he/she/it
had been frustrating

we
had been frustrating

you
had been frustrating

they
had been frustrating

Tương lại đơn

I
will frustrate

you
will frustrate

he/she/it
will frustrate

we
will frustrate

you
will frustrate

they
will frustrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be frustrating

you
will be frustrating

he/she/it
will be frustrating

we
will be frustrating

you
will be frustrating

they
will be frustrating

Tương lại hoàn thành

I
will have frustrated

you
will have frustrated

he/she/it
will have frustrated

we
will have frustrated

you
will have frustrated

they
will have frustrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been frustrating

you
will have been frustrating

he/she/it
will have been frustrating

we
will have been frustrating

you
will have been frustrating

they
will have been frustrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.