Frown

Chia đông từ “frown” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ frown. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to frown

Quá khứ đơn
  • frowned

Quá khứ phân từ
  • frowned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
frown

you
frown

he/she/it
frowns

we
frown

you
frown

they
frown

Thì hiện tại continuous

I
am frowning

you
are frowning

he/she/it
is frowning

we
are frowning

you
are frowning

they
are frowning

Quá khứ đơn

I
frowned

you
frowned

he/she/it
frowned

we
frowned

you
frowned

they
frowned

Quá khứ tiếp diễn

I
was frowning

you
were frowning

he/she/it
was frowning

we
were frowning

you
were frowning

they
were frowning

Hiện tại hoàn thành

I
have frowned

you
have frowned

he/she/it
has frowned

we
have frowned

you
have frowned

they
have frowned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been frowning

you
have been frowning

he/she/it
has been frowning

we
have been frowning

you
have been frowning

they
have been frowning

Quá khứ hoàn thành

I
had frowned

you
had frowned

he/she/it
had frowned

we
had frowned

you
had frowned

they
had frowned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been frowning

you
had been frowning

he/she/it
had been frowning

we
had been frowning

you
had been frowning

they
had been frowning

Tương lại đơn

I
will frown

you
will frown

he/she/it
will frown

we
will frown

you
will frown

they
will frown

Tương lại tiếp diễn

I
will be frowning

you
will be frowning

he/she/it
will be frowning

we
will be frowning

you
will be frowning

they
will be frowning

Tương lại hoàn thành

I
will have frowned

you
will have frowned

he/she/it
will have frowned

we
will have frowned

you
will have frowned

they
will have frowned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been frowning

you
will have been frowning

he/she/it
will have been frowning

we
will have been frowning

you
will have been frowning

they
will have been frowning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.