Frighten

Chia đông từ “frighten” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ frighten. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to frighten

Quá khứ đơn
  • frightened

Quá khứ phân từ
  • frightened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
frighten

you
frighten

he/she/it
frightens

we
frighten

you
frighten

they
frighten

Thì hiện tại continuous

I
am frightening

you
are frightening

he/she/it
is frightening

we
are frightening

you
are frightening

they
are frightening

Quá khứ đơn

I
frightened

you
frightened

he/she/it
frightened

we
frightened

you
frightened

they
frightened

Quá khứ tiếp diễn

I
was frightening

you
were frightening

he/she/it
was frightening

we
were frightening

you
were frightening

they
were frightening

Hiện tại hoàn thành

I
have frightened

you
have frightened

he/she/it
has frightened

we
have frightened

you
have frightened

they
have frightened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been frightening

you
have been frightening

he/she/it
has been frightening

we
have been frightening

you
have been frightening

they
have been frightening

Quá khứ hoàn thành

I
had frightened

you
had frightened

he/she/it
had frightened

we
had frightened

you
had frightened

they
had frightened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been frightening

you
had been frightening

he/she/it
had been frightening

we
had been frightening

you
had been frightening

they
had been frightening

Tương lại đơn

I
will frighten

you
will frighten

he/she/it
will frighten

we
will frighten

you
will frighten

they
will frighten

Tương lại tiếp diễn

I
will be frightening

you
will be frightening

he/she/it
will be frightening

we
will be frightening

you
will be frightening

they
will be frightening

Tương lại hoàn thành

I
will have frightened

you
will have frightened

he/she/it
will have frightened

we
will have frightened

you
will have frightened

they
will have frightened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been frightening

you
will have been frightening

he/she/it
will have been frightening

we
will have been frightening

you
will have been frightening

they
will have been frightening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.