Frame

Chia đông từ “frame” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ frame. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to frame

Quá khứ đơn
  • framed

Quá khứ phân từ
  • framed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
frame

you
frame

he/she/it
frames

we
frame

you
frame

they
frame

Thì hiện tại continuous

I
am framing

you
are framing

he/she/it
is framing

we
are framing

you
are framing

they
are framing

Quá khứ đơn

I
framed

you
framed

he/she/it
framed

we
framed

you
framed

they
framed

Quá khứ tiếp diễn

I
was framing

you
were framing

he/she/it
was framing

we
were framing

you
were framing

they
were framing

Hiện tại hoàn thành

I
have framed

you
have framed

he/she/it
has framed

we
have framed

you
have framed

they
have framed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been framing

you
have been framing

he/she/it
has been framing

we
have been framing

you
have been framing

they
have been framing

Quá khứ hoàn thành

I
had framed

you
had framed

he/she/it
had framed

we
had framed

you
had framed

they
had framed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been framing

you
had been framing

he/she/it
had been framing

we
had been framing

you
had been framing

they
had been framing

Tương lại đơn

I
will frame

you
will frame

he/she/it
will frame

we
will frame

you
will frame

they
will frame

Tương lại tiếp diễn

I
will be framing

you
will be framing

he/she/it
will be framing

we
will be framing

you
will be framing

they
will be framing

Tương lại hoàn thành

I
will have framed

you
will have framed

he/she/it
will have framed

we
will have framed

you
will have framed

they
will have framed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been framing

you
will have been framing

he/she/it
will have been framing

we
will have been framing

you
will have been framing

they
will have been framing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.