Fracture

Chia đông từ “fracture” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fracture. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fracture

Quá khứ đơn
  • fractured

Quá khứ phân từ
  • fractured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fracture

you
fracture

he/she/it
fractures

we
fracture

you
fracture

they
fracture

Thì hiện tại continuous

I
am fracturing

you
are fracturing

he/she/it
is fracturing

we
are fracturing

you
are fracturing

they
are fracturing

Quá khứ đơn

I
fractured

you
fractured

he/she/it
fractured

we
fractured

you
fractured

they
fractured

Quá khứ tiếp diễn

I
was fracturing

you
were fracturing

he/she/it
was fracturing

we
were fracturing

you
were fracturing

they
were fracturing

Hiện tại hoàn thành

I
have fractured

you
have fractured

he/she/it
has fractured

we
have fractured

you
have fractured

they
have fractured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fracturing

you
have been fracturing

he/she/it
has been fracturing

we
have been fracturing

you
have been fracturing

they
have been fracturing

Quá khứ hoàn thành

I
had fractured

you
had fractured

he/she/it
had fractured

we
had fractured

you
had fractured

they
had fractured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fracturing

you
had been fracturing

he/she/it
had been fracturing

we
had been fracturing

you
had been fracturing

they
had been fracturing

Tương lại đơn

I
will fracture

you
will fracture

he/she/it
will fracture

we
will fracture

you
will fracture

they
will fracture

Tương lại tiếp diễn

I
will be fracturing

you
will be fracturing

he/she/it
will be fracturing

we
will be fracturing

you
will be fracturing

they
will be fracturing

Tương lại hoàn thành

I
will have fractured

you
will have fractured

he/she/it
will have fractured

we
will have fractured

you
will have fractured

they
will have fractured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fracturing

you
will have been fracturing

he/she/it
will have been fracturing

we
will have been fracturing

you
will have been fracturing

they
will have been fracturing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.