Found

Chia đông từ “found” – Chia động từ tiếng Anh

Did you mean: find

Dưới đây là cách chia của động từ found. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to found

Quá khứ đơn
  • founded

Quá khứ phân từ
  • founded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
found

you
found

he/she/it
founds

we
found

you
found

they
found

Thì hiện tại continuous

I
am founding

you
are founding

he/she/it
is founding

we
are founding

you
are founding

they
are founding

Quá khứ đơn

I
founded

you
founded

he/she/it
founded

we
founded

you
founded

they
founded

Quá khứ tiếp diễn

I
was founding

you
were founding

he/she/it
was founding

we
were founding

you
were founding

they
were founding

Hiện tại hoàn thành

I
have founded

you
have founded

he/she/it
has founded

we
have founded

you
have founded

they
have founded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been founding

you
have been founding

he/she/it
has been founding

we
have been founding

you
have been founding

they
have been founding

Quá khứ hoàn thành

I
had founded

you
had founded

he/she/it
had founded

we
had founded

you
had founded

they
had founded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been founding

you
had been founding

he/she/it
had been founding

we
had been founding

you
had been founding

they
had been founding

Tương lại đơn

I
will found

you
will found

he/she/it
will found

we
will found

you
will found

they
will found

Tương lại tiếp diễn

I
will be founding

you
will be founding

he/she/it
will be founding

we
will be founding

you
will be founding

they
will be founding

Tương lại hoàn thành

I
will have founded

you
will have founded

he/she/it
will have founded

we
will have founded

you
will have founded

they
will have founded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been founding

you
will have been founding

he/she/it
will have been founding

we
will have been founding

you
will have been founding

they
will have been founding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.