Formulate

Chia đông từ “formulate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ formulate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to formulate

Quá khứ đơn
  • formulated

Quá khứ phân từ
  • formulated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
formulate

you
formulate

he/she/it
formulates

we
formulate

you
formulate

they
formulate

Thì hiện tại continuous

I
am formulating

you
are formulating

he/she/it
is formulating

we
are formulating

you
are formulating

they
are formulating

Quá khứ đơn

I
formulated

you
formulated

he/she/it
formulated

we
formulated

you
formulated

they
formulated

Quá khứ tiếp diễn

I
was formulating

you
were formulating

he/she/it
was formulating

we
were formulating

you
were formulating

they
were formulating

Hiện tại hoàn thành

I
have formulated

you
have formulated

he/she/it
has formulated

we
have formulated

you
have formulated

they
have formulated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been formulating

you
have been formulating

he/she/it
has been formulating

we
have been formulating

you
have been formulating

they
have been formulating

Quá khứ hoàn thành

I
had formulated

you
had formulated

he/she/it
had formulated

we
had formulated

you
had formulated

they
had formulated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been formulating

you
had been formulating

he/she/it
had been formulating

we
had been formulating

you
had been formulating

they
had been formulating

Tương lại đơn

I
will formulate

you
will formulate

he/she/it
will formulate

we
will formulate

you
will formulate

they
will formulate

Tương lại tiếp diễn

I
will be formulating

you
will be formulating

he/she/it
will be formulating

we
will be formulating

you
will be formulating

they
will be formulating

Tương lại hoàn thành

I
will have formulated

you
will have formulated

he/she/it
will have formulated

we
will have formulated

you
will have formulated

they
will have formulated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been formulating

you
will have been formulating

he/she/it
will have been formulating

we
will have been formulating

you
will have been formulating

they
will have been formulating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.