Form

Chia đông từ “form” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ form. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to form

Quá khứ đơn
  • formed

Quá khứ phân từ
  • formed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
form

you
form

he/she/it
forms

we
form

you
form

they
form

Thì hiện tại continuous

I
am forming

you
are forming

he/she/it
is forming

we
are forming

you
are forming

they
are forming

Quá khứ đơn

I
formed

you
formed

he/she/it
formed

we
formed

you
formed

they
formed

Quá khứ tiếp diễn

I
was forming

you
were forming

he/she/it
was forming

we
were forming

you
were forming

they
were forming

Hiện tại hoàn thành

I
have formed

you
have formed

he/she/it
has formed

we
have formed

you
have formed

they
have formed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been forming

you
have been forming

he/she/it
has been forming

we
have been forming

you
have been forming

they
have been forming

Quá khứ hoàn thành

I
had formed

you
had formed

he/she/it
had formed

we
had formed

you
had formed

they
had formed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been forming

you
had been forming

he/she/it
had been forming

we
had been forming

you
had been forming

they
had been forming

Tương lại đơn

I
will form

you
will form

he/she/it
will form

we
will form

you
will form

they
will form

Tương lại tiếp diễn

I
will be forming

you
will be forming

he/she/it
will be forming

we
will be forming

you
will be forming

they
will be forming

Tương lại hoàn thành

I
will have formed

you
will have formed

he/she/it
will have formed

we
will have formed

you
will have formed

they
will have formed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been forming

you
will have been forming

he/she/it
will have been forming

we
will have been forming

you
will have been forming

they
will have been forming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.