Foresee

Chia đông từ “foresee” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ foresee. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to foresee

Quá khứ đơn
  • foresaw

Quá khứ phân từ
  • foreseen

Trần thuật

Thì hiện tại

I
foresee

you
foresee

he/she/it
foresees

we
foresee

you
foresee

they
foresee

Thì hiện tại continuous

I
am foreseeing

you
are foreseeing

he/she/it
is foreseeing

we
are foreseeing

you
are foreseeing

they
are foreseeing

Quá khứ đơn

I
foresaw

you
foresaw

he/she/it
foresaw

we
foresaw

you
foresaw

they
foresaw

Quá khứ tiếp diễn

I
was foreseeing

you
were foreseeing

he/she/it
was foreseeing

we
were foreseeing

you
were foreseeing

they
were foreseeing

Hiện tại hoàn thành

I
have foreseen

you
have foreseen

he/she/it
has foreseen

we
have foreseen

you
have foreseen

they
have foreseen

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been foreseeing

you
have been foreseeing

he/she/it
has been foreseeing

we
have been foreseeing

you
have been foreseeing

they
have been foreseeing

Quá khứ hoàn thành

I
had foreseen

you
had foreseen

he/she/it
had foreseen

we
had foreseen

you
had foreseen

they
had foreseen

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been foreseeing

you
had been foreseeing

he/she/it
had been foreseeing

we
had been foreseeing

you
had been foreseeing

they
had been foreseeing

Tương lại đơn

I
will foresee

you
will foresee

he/she/it
will foresee

we
will foresee

you
will foresee

they
will foresee

Tương lại tiếp diễn

I
will be foreseeing

you
will be foreseeing

he/she/it
will be foreseeing

we
will be foreseeing

you
will be foreseeing

they
will be foreseeing

Tương lại hoàn thành

I
will have foreseen

you
will have foreseen

he/she/it
will have foreseen

we
will have foreseen

you
will have foreseen

they
will have foreseen

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been foreseeing

you
will have been foreseeing

he/she/it
will have been foreseeing

we
will have been foreseeing

you
will have been foreseeing

they
will have been foreseeing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.