Forbid

Chia đông từ “forbid” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ forbid. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to forbid

Quá khứ đơn
  • forbad; forbade

Quá khứ phân từ
  • forbidden; forbid

Trần thuật

Thì hiện tại

I
forbid

you
forbid

he/she/it
forbids

we
forbid

you
forbid

they
forbid

Thì hiện tại continuous

I
am forbidding

you
are forbidding

he/she/it
is forbidding

we
are forbidding

you
are forbidding

they
are forbidding

Quá khứ đơn

I
forbad; forbade

you
forbad; forbade

he/she/it
forbad; forbade

we
forbad; forbade

you
forbad; forbade

they
forbad; forbade

Quá khứ tiếp diễn

I
was forbidding

you
were forbidding

he/she/it
was forbidding

we
were forbidding

you
were forbidding

they
were forbidding

Hiện tại hoàn thành

I
have forbidden

you
have forbidden

he/she/it
has forbidden

we
have forbidden

you
have forbidden

they
have forbidden

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been forbidding

you
have been forbidding

he/she/it
has been forbidding

we
have been forbidding

you
have been forbidding

they
have been forbidding

Quá khứ hoàn thành

I
had forbidden

you
had forbidden

he/she/it
had forbidden

we
had forbidden

you
had forbidden

they
had forbidden

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been forbidding

you
had been forbidding

he/she/it
had been forbidding

we
had been forbidding

you
had been forbidding

they
had been forbidding

Tương lại đơn

I
will forbid

you
will forbid

he/she/it
will forbid

we
will forbid

you
will forbid

they
will forbid

Tương lại tiếp diễn

I
will be forbidding

you
will be forbidding

he/she/it
will be forbidding

we
will be forbidding

you
will be forbidding

they
will be forbidding

Tương lại hoàn thành

I
will have forbidden

you
will have forbidden

he/she/it
will have forbidden

we
will have forbidden

you
will have forbidden

they
will have forbidden

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been forbidding

you
will have been forbidding

he/she/it
will have been forbidding

we
will have been forbidding

you
will have been forbidding

they
will have been forbidding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.