Flutter

Chia đông từ “flutter” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flutter. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flutter

Quá khứ đơn
  • fluttered

Quá khứ phân từ
  • fluttered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flutter

you
flutter

he/she/it
flutters

we
flutter

you
flutter

they
flutter

Thì hiện tại continuous

I
am fluttering

you
are fluttering

he/she/it
is fluttering

we
are fluttering

you
are fluttering

they
are fluttering

Quá khứ đơn

I
fluttered

you
fluttered

he/she/it
fluttered

we
fluttered

you
fluttered

they
fluttered

Quá khứ tiếp diễn

I
was fluttering

you
were fluttering

he/she/it
was fluttering

we
were fluttering

you
were fluttering

they
were fluttering

Hiện tại hoàn thành

I
have fluttered

you
have fluttered

he/she/it
has fluttered

we
have fluttered

you
have fluttered

they
have fluttered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fluttering

you
have been fluttering

he/she/it
has been fluttering

we
have been fluttering

you
have been fluttering

they
have been fluttering

Quá khứ hoàn thành

I
had fluttered

you
had fluttered

he/she/it
had fluttered

we
had fluttered

you
had fluttered

they
had fluttered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fluttering

you
had been fluttering

he/she/it
had been fluttering

we
had been fluttering

you
had been fluttering

they
had been fluttering

Tương lại đơn

I
will flutter

you
will flutter

he/she/it
will flutter

we
will flutter

you
will flutter

they
will flutter

Tương lại tiếp diễn

I
will be fluttering

you
will be fluttering

he/she/it
will be fluttering

we
will be fluttering

you
will be fluttering

they
will be fluttering

Tương lại hoàn thành

I
will have fluttered

you
will have fluttered

he/she/it
will have fluttered

we
will have fluttered

you
will have fluttered

they
will have fluttered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fluttering

you
will have been fluttering

he/she/it
will have been fluttering

we
will have been fluttering

you
will have been fluttering

they
will have been fluttering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.