Fluctuate

Chia đông từ “fluctuate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fluctuate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fluctuate

Quá khứ đơn
  • fluctuated

Quá khứ phân từ
  • fluctuated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fluctuate

you
fluctuate

he/she/it
fluctuates

we
fluctuate

you
fluctuate

they
fluctuate

Thì hiện tại continuous

I
am fluctuating

you
are fluctuating

he/she/it
is fluctuating

we
are fluctuating

you
are fluctuating

they
are fluctuating

Quá khứ đơn

I
fluctuated

you
fluctuated

he/she/it
fluctuated

we
fluctuated

you
fluctuated

they
fluctuated

Quá khứ tiếp diễn

I
was fluctuating

you
were fluctuating

he/she/it
was fluctuating

we
were fluctuating

you
were fluctuating

they
were fluctuating

Hiện tại hoàn thành

I
have fluctuated

you
have fluctuated

he/she/it
has fluctuated

we
have fluctuated

you
have fluctuated

they
have fluctuated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fluctuating

you
have been fluctuating

he/she/it
has been fluctuating

we
have been fluctuating

you
have been fluctuating

they
have been fluctuating

Quá khứ hoàn thành

I
had fluctuated

you
had fluctuated

he/she/it
had fluctuated

we
had fluctuated

you
had fluctuated

they
had fluctuated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fluctuating

you
had been fluctuating

he/she/it
had been fluctuating

we
had been fluctuating

you
had been fluctuating

they
had been fluctuating

Tương lại đơn

I
will fluctuate

you
will fluctuate

he/she/it
will fluctuate

we
will fluctuate

you
will fluctuate

they
will fluctuate

Tương lại tiếp diễn

I
will be fluctuating

you
will be fluctuating

he/she/it
will be fluctuating

we
will be fluctuating

you
will be fluctuating

they
will be fluctuating

Tương lại hoàn thành

I
will have fluctuated

you
will have fluctuated

he/she/it
will have fluctuated

we
will have fluctuated

you
will have fluctuated

they
will have fluctuated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fluctuating

you
will have been fluctuating

he/she/it
will have been fluctuating

we
will have been fluctuating

you
will have been fluctuating

they
will have been fluctuating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.