Flout

Chia đông từ “flout” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flout. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flout

Quá khứ đơn
  • flouted

Quá khứ phân từ
  • flouted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flout

you
flout

he/she/it
flouts

we
flout

you
flout

they
flout

Thì hiện tại continuous

I
am flouting

you
are flouting

he/she/it
is flouting

we
are flouting

you
are flouting

they
are flouting

Quá khứ đơn

I
flouted

you
flouted

he/she/it
flouted

we
flouted

you
flouted

they
flouted

Quá khứ tiếp diễn

I
was flouting

you
were flouting

he/she/it
was flouting

we
were flouting

you
were flouting

they
were flouting

Hiện tại hoàn thành

I
have flouted

you
have flouted

he/she/it
has flouted

we
have flouted

you
have flouted

they
have flouted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flouting

you
have been flouting

he/she/it
has been flouting

we
have been flouting

you
have been flouting

they
have been flouting

Quá khứ hoàn thành

I
had flouted

you
had flouted

he/she/it
had flouted

we
had flouted

you
had flouted

they
had flouted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flouting

you
had been flouting

he/she/it
had been flouting

we
had been flouting

you
had been flouting

they
had been flouting

Tương lại đơn

I
will flout

you
will flout

he/she/it
will flout

we
will flout

you
will flout

they
will flout

Tương lại tiếp diễn

I
will be flouting

you
will be flouting

he/she/it
will be flouting

we
will be flouting

you
will be flouting

they
will be flouting

Tương lại hoàn thành

I
will have flouted

you
will have flouted

he/she/it
will have flouted

we
will have flouted

you
will have flouted

they
will have flouted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flouting

you
will have been flouting

he/she/it
will have been flouting

we
will have been flouting

you
will have been flouting

they
will have been flouting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.