Flip

Chia đông từ “flip” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flip. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flip

Quá khứ đơn
  • flipped

Quá khứ phân từ
  • flipped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flip

you
flip

he/she/it
flips

we
flip

you
flip

they
flip

Thì hiện tại continuous

I
am flipping

you
are flipping

he/she/it
is flipping

we
are flipping

you
are flipping

they
are flipping

Quá khứ đơn

I
flipped

you
flipped

he/she/it
flipped

we
flipped

you
flipped

they
flipped

Quá khứ tiếp diễn

I
was flipping

you
were flipping

he/she/it
was flipping

we
were flipping

you
were flipping

they
were flipping

Hiện tại hoàn thành

I
have flipped

you
have flipped

he/she/it
has flipped

we
have flipped

you
have flipped

they
have flipped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flipping

you
have been flipping

he/she/it
has been flipping

we
have been flipping

you
have been flipping

they
have been flipping

Quá khứ hoàn thành

I
had flipped

you
had flipped

he/she/it
had flipped

we
had flipped

you
had flipped

they
had flipped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flipping

you
had been flipping

he/she/it
had been flipping

we
had been flipping

you
had been flipping

they
had been flipping

Tương lại đơn

I
will flip

you
will flip

he/she/it
will flip

we
will flip

you
will flip

they
will flip

Tương lại tiếp diễn

I
will be flipping

you
will be flipping

he/she/it
will be flipping

we
will be flipping

you
will be flipping

they
will be flipping

Tương lại hoàn thành

I
will have flipped

you
will have flipped

he/she/it
will have flipped

we
will have flipped

you
will have flipped

they
will have flipped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flipping

you
will have been flipping

he/she/it
will have been flipping

we
will have been flipping

you
will have been flipping

they
will have been flipping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.